the prwc blog


July 22, 2007 Special Issue: Panatilihing bulag at bingi ang kaaway; Magpakahusay sa lihim na pagkilos
July 25, 2007, 12:18 pm
Filed under: Ang Bayan

Ang disiplina sa masikhay na paglilihim sa pagkilos ay kabilang sa mga tampok na kinakailangang katangian ng mga kadre at myembro ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at iba pang mga nakapaloob sa rebolusyonaryong kilusan. Isa ito sa mga susing salik sa likod ng kakayahan ng rebolusyonaryong kilusan na ipreserba at palakasin ang sariling hanay, patuloy na epektibong mapaglingkuran sambayanan at baha-bahaging gapiin ang kaaway sa harap ng nag-iibayong bangis nito.

Lalo pa ngayong pinalalakas ng mga rebolusyonaryong pwersang pinamumunuan ng PKP ang naturang disiplina at ang kanilang kakayahan sa lihim na gerilyang pagkilos na sumasandig sa malalim at malawak na suporta ng masa. Sa harap ng nananatili pang superyoridad ng kaaway at lakas-militar at ng tumitinding pasistang pananalakay nito, determinado ang Partido at BHB na pagkaitan ang kaaway ng pagkakataong makapagdulot ng mabigat na pinsala sa rebolusyonaryong kilusan at mamamayan.

Pagpapalakas ng paniniktik ng kaaway. Sa balangkas ng Operation Plan Bantay Laya 2 (OBL 2), desperadong naghahabol ang rehimeng Arroyo at ang Armed Forces of the Philippines (AFP) nito na makapagdulot ng maksimum na pinsala sa rebolusyonaryong kilusan bago ang 2010. Subalit maipagkakait natin ito sa kanila kung mapananatili natin silang bulag at bingi sa kasalukuyang lakas at mga balak ng mga rebolusyonaryong pwersa at sa aktwal na kinaroroonan at pagkilos ng Partido, hukbong bayan at rebolusyonaryong kilusang lihim.

Todo-buhos ngayon ang pondo at pagsisikap ng AFP na maglunsad ng pinag-ibayong mga operasyong paniktik. Layunin nitong makapag-ipon ng mga kinakailangang impormasyon tungkol sa mga organo, kadre at tauhan ng Partido; mga yunit at upisyal ng hukbong bayan; at mga lider at kasapi ng mga organisasyong masa at galaw ng mga ito.

Masugid silang naghahanap ng lahat ng posibleng butas at bulnerabilidad na maaaring likhain ng kapabayaan sa bahagi ng mga rebolusyonaryong pwersa. Walang sawa silang naghihintay ng anumang pagkakataong magluwag sa disiplina at magkamali ang mga rebolusyonaryong pwersa sa kanilang pagkilos upang masagpang ito at makapaglunsad ng tiyak at nakamamatay na mga atake.

Habang ginagamit pa rin ng AFP ang paglalatag ng mga lambat paniktik at pisikal na pagmamanman, nitong mga nagdaang taon ay puspusan ang pagsisikap ng AFP na itaas ang kakayahan nito, gamit ang makabagong mga kagamitan at teknolohiya para sa elektronikong surbeylans o pagmamanman sa komunikasyong elektroniko. Pangunahing dinidiinan nito ngayon ang surbeylans sa pamamagitan ng cellphone.

Kaugnay nito, binuo ng Intelligence Service of the AFP (ISAFP) ang MIG 21, isang bagong sangay na nag-iispesyalisa sa gawaing ito. Ang iba’t ibang yunit ng MIG ay binibigyan ng mga kagamitan sa pagsagap at pagsubaybay sa komunikasyon sa cellphone at landline sa kalunsuran at kanayunan. May katumbas ding pagsisikap ang Philippine National Police Intelligence Group (PNP-IG) at iba pang ahensyang panseguridad ng gubyerno. Kaalinsabay nito ay pinalalakas din ng iba’t ibang yunit ng AFP, PNP at iba pang ahensyang panseguridad ang kakayahan nila sa iba pang mga paraan.

Todo rin ang suporta ng US sa mga operasyong paniktik ng AFP, PNP at iba pang ahensyang panseguridad. Nagbibigay ito ng mga pagsasanay sa gawaing paniktik at nagbibigay o nagpapahiram ng mga kagamitan. Bukod rito, nagsasagawa rin ang US ng sarili nitong mga operasyong paniktik sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga “spy plane,” surbeylans sa pamamagitan ng “satellite” (mga kagamitang nasa labas ng himpapawid) at ibinibigay sa AFP ang mga nasasagap na impormasyon, at pagpapapasok sa mga eryang saklaw ng rebolusyonaryong kilusan para magpamilyarisa, magdebelop ng sariling mga aset at magsagawa ng iba pang pangmatagalang gawaing paniktik.

May mga lihim na kasunduan sa pagitan ng AFP at mga kumpanya ng cellphone kung saan may mga ipinwestong tauhan ng intelidyens na humahawak ng ilang kagamitan ng mga kumpanyang ito para matiktikan ang mga tukoy na cellphone. May hawak ding sariling mamahaling modernong kagamitang paniktik ang ISAFP at PNP-IG na binibili nila o kaya’y ipinahihiram o ibinigay ng gubyerno ng US.

May ilang pagkakataon nang mabigat na nakapaminsala ang kaaway sa mga rebolusyonaryong pwersa bunga ng kapabayaan sa seguridad at paglabag sa mga kinakailangang lihim na pagkilos. Kabilang dito ang ilang kahinaan sa pagtalima sa mga alituntunin sa disiplina ng Partido, ng BHB at kilusang lihim at mahigpit na paglapat ng mga aral mula sa mga naging pinsala sa nakaraan.

Nasamantala ng kaaway ang mga naging kahinaan ng ilang mga kasama sa pag-ugnay sa pamilya at iba pang taong tukoy ng kaaway. May ilang kahinaan din sa maling paraan ng pagtatabi at pagpapasa ng mga sensitibong dokumento at materyales. Tampok sa nakaraan ang kahinaan ng ilan sa labis na pagsalalay at lubhang maluwag na paggamit sa mga kagamitang elektroniko, pangunahin na ang cellphone. Marami ring kaso ng di maingat na paggamit sa internet at email.

Palakasin ang kakayahan at pagsisikap sa paglilihim. Lalong nagiging mahalaga ang pagpapalakas ng mga rebolusyonaryong pwersa sa kakayahan at pagsisikap sa lihim na pagkilos dahil sa puspusang operasyong paniktik ng kaaway. Nakasalalay ito sa pagpapalakas sa determinasyon, tyaga at kahandaan sa sakripisyo ng mga rebolusyonaryong pwersa, pagpapatupad ng disiplinang bakal, masusing pag-aaral at pagsisinop sa lahat ng ginagawa, at pagpapalalim ng pag-ugat sa masa.

Kailangang ihanda ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa ang kanilang mga isip sa pagharap sa mga kinakailangang sakripisyo at kaakibat na kahirapan. Hindi dapat labis na sumandig sa mga bagay na maginhawa pero pinagmumulan naman ng mga bulnerabilidad para sagpangin ng kaaway.

Inoobliga natin ang pinakamataas na disiplina sa ating mga kadre at myembro ng Partido, kumander at mandirigma ng hukbong bayan at pwersa ng rebolusyonaryong kilusang lihim. Sa lahat ng usaping maseselan at nangangailangan ng mahigpit na pagtalima sa seguridad, kailangan ang tuluy-tuloy na pag-aaral at pagsasanay ng lahat sa pagkilos nang sikreto, tahimik, maingat at masinop.

Kailangang matuto ang lahat sa gerilyang pagkilos ng hukbong bayan na kinatatampukan ng mahigpit na pagsalalay sa suporta ng masa; ng masinsing pag-alam at masusing pagsusuri kapwa sa sitwasyon natin at ng kaaway; ng mahigpit na paglilihim sa kinaroroonan ng himpilan, sa pinanggalingan at patutunguhan sa paglalakad nang walang iniiwang palatandaan at bakas; at ng pagpapakahusay sa pagkilos at pagmamaniobra sa tabing ng kadiliman at mga katulad nito.

Dahil sa pinatinding elektronikong surbeylans ng kaaway, may partikular na diin tayong ibinibigay sa pag-iwas sa bulnerabilidad na dulot ng paggamit ng mga cellphone. Kailangan ng lahat ng saligang pag-unawa sa lahat ng bulnerabilidad at inabot nang kakayahan ng kaaway sa pagmamanman sa mga usapan at palitan ng text sa cellphone at sa pagtukoy sa lokasyon ng minamanmanang cellphone.

Dapat magbuo at magpaunlad ng ligtas, mabisa at mabilis na sistema ng komunikasyon na sumasalalay pangunahin sa lalim ng suporta ng masa. Dapat itong ikombina sa pili, maingat, matalino, planado at disiplinadong paggamit ng iba pang sistema ng komunikasyon, karaniwan man o makabago.

Sa mahigpit na paghawak sa disiplina, paggamit ng pamamaraang gerilya, pagsalig sa malawak na suporta ng masa at pagsisigurado sa lahat ng pagkilos, maiiwasan nating matukoy at mabitag ng kaaway, kabilang ang kanilang elektronikong surbeylans. Sa gayon, mapapawalang-saysay natin ang milyun-milyong piso nilang mga kagamitan sa surbyelans. Mapapangalagaan natin ang mga tagumpay ng Partido, hukbong bayan, rebolusyonaryong kilusan at masa, maiiwasan ang di kinakailangang malalaking kabiguan at matitiyak ang tuluy-tuloy na pagsulong ng rebolusyon.

 

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s%d bloggers like this: